tiistai 11.5.2021 | 20:28
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Hannu Aholan mielipidekirjoitus: Tuulimylly-yhtiöiden häikäilemättömyys

Ti 16.2.2021 klo 15:17

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

On käynyt selväksi, että suuria tuulivoimaloita tungettaessa asutusten lähelle, ei välitetä vähääkään ihmisille tulevista haitoista, eikä alueella olevien erityisen uhanalaisten lintujenkaan tuhoutumisesta, ei myöskään valtavien muuttolintumäärien pirstoutumista 300 metriä korkeiden myllyjen siipiin. Asia ei korjaannu mylly-yhtiön konsultin tekemillä selvityksillä ja vakuutteluilla, koska eivät ne muuta todellisuutta miksikään!

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry (PPLY) teki Piipsannevalla linnustoselvityksen, jonka mukaan Piipsannevan kosteikkoalueet ovat niin merkitykselliset ja arvokkaat, että niillä tulisi noudattaa nollatoleranssia, joka tarkoittaa, että Piipsannevan alueelle tuulivoima puistoa ei tulisi rakentaa lainkaan erittäin arvokaan harvinaisten ja uhanalaisten lintujen pesinnän ja muuttolintujen suuren määrän vuoksi.

Selvityksen mukaan alueella pesii 110 lintulajia, joista 88 lintulajia todettiin varmasti tai todennäköisesti pesiviksi kosteikkoalueilla. Havaituista lajeista on yhteensä 22 valtakunnallisesti uhanalaista lajia. BirdLife Finlandin ylläpitämän Tiira-lintuhavaintopalvelun mukaan vuoden 2018 jälkeen hankealueella on tehty uusia havaintoja uhanalisista lajeista. Mm. alueen itäosassa Telilammella on havaittu pesimäaikaan v. 2020 erittäin uhanalaisia mustakurkku-uikkuja ja vaarantuneen heinätavin pesintä sekä alueen keskiosissa vuonna 2019 erittäin uhanalainen sitruunavästäräkki. Hankealueen keskiosissa on havaittu kesällä 2018 koko maakunnan suurin pesimäaikainen mustakurkku-uikkujen kertymä, 18 yksilöä.

Äärimäisen uhanalaisen peltosirkun pesimäalueena Piipsannevan pellot ja entiset turvetuotantoalueet ovat maakunnan parhaimmistoa heti Tyrnävän jälkeen. Muuttoaikaisena levähdysalueena Piipsannevaa ovat viime vuosina pitäneet metsähanhen ohella myös tundrahanhet, joita on havaittu 120–130 yksilöä vuosina 2019–20.

Tuulivoimaloita suunnitellaan rakennettavaksi kosteikoille ja pelloille tai aivan niiden viereen sekä kohteiden välisille alueille. Tuulivoimaloiden huoltoteiden rakentamisella tulee siten olemaan vaikutuksia lintujen elinympäristöihin linnustollisia arvoja sisältävillä alueilla. PPLY:n mielestä ei linnustoselvityksessä rajatuille linnustollisesti tärkeille kosteikko- eikä myöskään peltoalueille voimaloita pidä rakentaa lainkaan. Jo muodostuneet kosteikot on syytä säilyttää erityisen arvokkaina elinympäristöinä.

PPLY:n mielestä ei ole ollenkaan varmaa, että korvaavista kosteikoista ehtii muodostua linnuille houkuttelevia elinympäristöjä ennen kuin tuulivoimapuistoa rakennetaan ja siksi on parempi, että myös olemassa olevat kosteikot säilytetään ja niiden lähelle ei rakenneta tuulivoimaloita.

Tästä PPLY:n selvityksestä on jäänyt mainitsematta Piipsannevan alueella muuttavat valtavat kurkiparvet. Näitä kurkia on YVA-selvityksen mukaan on havaittu 2018 yli 22000 lintua, joista suurin osa pysähtyy Piipsannevan alueelle syömään ja levähtämään.

Näistä kurjista on myös video ELY-keskuksella n. 1000 kappaleen kurkiparvi 3.9.2020, jotka olivat levähtämässä ja syömässä keskellä Piipsannevaa. Ei todella ole lasten katsottavaa, kun tällaiset kurkiparvet törmäilevät tuulivoimaloihin.

Alueella oli tämän videoinnin jälkeen ollut saman suuruinen joutsenparvi ja hanhia liikkui lukematon määrä syksyn aikana. Tämän kaltaiset lintuparvet ovat Piipsannevalla hyvin yleisiä keväällä ja syksyllä lintujen muuton aikana. Onhan kyseinen alue ollut jo tietojen mukaan satoja vuosia muuttolintujen päämuuttoreitillä ja alue on keskeisin muuttolintujen levähdys- ja ruokailualue. Alueelta tavattiin YVA-selvityksen aikana myös 14 merikotkaa ja 4 maakotkaa, joten ei PPLY todellakaan ole turhaan huolissaan näistä tuhansista linnuista, jos tuulivoimaa rakennetaan, sillä varmuudella alueelle tulevista muuttolinnuista ja alueella asuvista erittäin uhanalaisista linnuista suurin osa tulevat törmäämään tuulivoimaloihin, tutkimukset puhuvat puolestaan.

Hannu Ahola

#